Thursday, 18 July 2013

Untold History : Saer Na Tian Pie II


lagi....... and Part II...

Mostly describing the Grand Palace of Tyersall.  Diceritakan apekebende yang treasured at
Tyersall, harga dan asal-usul harta karun tersebut dengan details.  Ternganga korang bace. 
Dengarlah Toean swatoe rentjana
Beta kenal Beginda asal nja begimana
Karang mengarang poenja kerna
Dalam soerat kabar kenal disana 

Dengarlah Tuan suatu rencana
Beta kenal Baginda asalnya bagaimana
Karang mengarang punya kerana
Dalam suratkabar dikenal disana


Dibawah ini beta menjatakan
Sopaija orang boleh batjakan
Atsal moelanja beta katakan
Beginda beta soeda kenalkan 

Dibawah ini beta menyatakan
Supaya orang boleh bacakan
Asal mulanya beta katakan
Beginda beta sudah kenalkan


Didalam sair ini ada bermeda
Begimana ketsa nja apa jang soeda
Beta soeda kenal kepada Beginda
Sultan Abubakar namanja ada 

Didalam syair ini ada bermadah
Bagaimana kisahnya apa yang sudah
Beta sudah kenal kepada Baginda
Sultan Abu Bakar namanya a
da

Dodoek berkata di Johor negri
Sultan jang arif bidjak bistari
Soekar bandingan nja dapat ditjari
Sangat masahor nama nja diri 

Duduk bertakhta di JOhor Negeri
Sultan yang arif bijak bistari
Sukar bandingan nya dapat dicari
Sangat Masyhor namanya diri


Beta mengarang memoedji Beginda
Astana nja di Singapoera sangatlah enda
Penoeh dengan harta dan benda
Kerna beta ada maliat nja soeda 

Beta mengarang memuji Baginda
Istananya di SIngapura sangatlah indah
Penuh dengan harta dan Benda
Kerana beta ada melihat sudah

=--- Describing the magnificient Tyersall Palace and its interior.. Na Tian Piet selalu dijemput kesana dalam majlis keramaian

Tijersall nama dia poenja astana
Segala priasan nja lengkap semporna
Datang dari Europa Japan dan Tjina
Banjak djinis nja bermatjam warna 

Tyersall nama dia punya istana
Segala perhiasan nya lengkap sempurna
Datang dari Eropah Japan dan Cina
Banyak jenisnya bermacam warna


=== Describing the wealth of Tyersall Palace

Astana Tijersall ada di Singapoera
Enda roepa nja tiada terkira
Tiada dapat banding dan tara
Pekakas di dalam nja tiada jang moera 

Istana Tyersall ada di Singapura
Indah rupanya tiada terkira
Tiada dapat bandign dan tara
Perkakas didalamnya tiada yang murah


===== old records mengatakan isinya from all imported goods.. dari tiles sampai ke atap genting.. dan dari tembikar sampai ke koleksi lukisan yang rare dan mewah

Apa lagi astana di Johor negri
Enda roepa nja tiada terpri
Soekar bandingan nja dapat ditjari
Pantaslah astana Sultan bistari 

apa lagi istana di Johor negeri
Indah rupanya tiada terperi
Sukar bandingan nya dapat dicari
Pantaslah Istana Sultan bist
ari

== cerita istana besar pula

Dimasoekan karangan disoerat kabar
Diwartakan segala pandjang dan lebar
Kalam Langit nama termoetabar
Karang mengarang tertip dan sabar 

Dimasukkan karangan disurah kabar
Diwartakan segala panjang dan lebar
Kalam langit nama termuktabar
Karang mengarang tertip dan sabar

Beginda Sultan arif bistari
Dari Johor datang kemari
Menjamboet tjoetjoeng Permeisoeri
Bawak pergi ka Johor negri 

Baginda sultan arif bistari
dari johor datang ke mari
Menjambat junjung permaisur
Bawa pergi ke johor negeri


Segala orang besar nja dikapal prang
Bersama sama ka Johor sekarang
Serta Toean Gouverneur dan lain orang
Brapa ratoes lebih dan koerang 

Segala orang besar nya dikapal perang
Bersama ke Johor sekarang
Serta Tuan goverlong dan lain orang
Berapa rauts lebih dan kurang


Warren djadi kapitein bla tentera nja
Dawkins, djadi kapitein pangkat nja
Dunman, djadi kapitein djoega dia nja
Talbot, djadi kapitein ada pangkat nja 

Warren dijadi kapten belah tenteranya
Dawkins jadi kapten pangkatnya
Dunman jadi kapten juga dia nya
talbot jadi kapten ada pangkatnyaBaker djadi kapitein bla tentera nja
Parsons, ada berpangkat kapitein nja
Robinson, djadi kapitein ada pangkat nja
Barnes, djadi doctor pangkat dia nja 

Baker jadi kapten belah tenteranya
Parson ada pberpangkat kapten nya
Robinson dijadi kapten ada pangkatnya
Barnes jadi Doktor pangkat dia nya


Morrisseij djadi Luitenant bla tentera nja
Bird, djoega Luitenant ada pangkat nja
Youel, ada berpangkat Luitenant nja
Dalgettij, djadi Luitenant pangkat dia nja

Morriseij jadi Leutenant belah tenteranya
Bird juga Leftenant ada pangkatnya
Youel yang berpangkat leftenant nya
Delgettij jadi Leftenant pangkat dia nya Alston djadi Luitenant bla tentera nja
Hardcastle, djadi Luitenant pangkat nja
Cochrane, ada berpangkat Luitenant nja
Paul, djoega Luitenant pangkat dia nja 

Alston jadi letuenant belah tenteranya
Hardcastle jadi leftenant pangkat nya
Cochrane ada berpangkat leftenan juga
Paul juga leftenant pangkat dia nya


Isacke djadi Luitenant bla tentera nja
Perciwal, djadi Luitenant pankat nja
Toppin, jang berpangkat Luitenant nja
Clair, djoega Luitenant pangkat dia nja 

Isacke jadi leftenant belah tenteranya
Perciwal jadi leftenant pangkatnya
Toppin yang berpangkat leftenant nya
Clair juga leftenant pangkat dia nya


Davies, djadi Luitenant bla tentera nja
Derrick, djedi Luitenant ada pangkat nja
Merewether, jang berpangkat Luitenant nja
Temadar Ashnat khan, officier Bengala nja 

Davis jadi leftenant belah tenteranya
Derric jadi leftenant ada pangkatnya
Merewether yang berpangkat leftenantnya
Temedar Asnat Khan offiser Bengala nya


Vermont, djadi lid dari raad besar nja
Huttenbach, djoega mendjadi lid nja
Burkinshaw, djoega ada lid dia nja
Murraij, djoega lid ada pangkat nja 

Vremond jadi lead raad (?) besarnya
Huttenback juga menjadi lead nya
Burkinshaw juga ada lid dia nya
Murraij juga lead ada pangkat nya


Spencer Pratt, consul America nja
Eschke, djadi consul Duitsch nja
De Gaijveuta, Cons : Italie dan Portugis nja
Kleimenov, consul negri Rus nja 

Spenser Pratt, konsul amerikanya
Eschke jadi konsut Belanda nya
De Gaijveuta cons ; tali dan portugis nya
Kleimenov konsul negeri russia nya


=== ini adalah senarai dignitaries yang datang ke istane besar semasa lawatan Duke

Setelah sampei Poetra bistari
Dipasang mariam hormat dibri
Malam di boeat festa menari
Ramei nja tiada lagi terpri 

setelah sampai putra bistari
dipasang meriam hormat diberi
malam di boat pesta menari
ramainya tiada lagi terperi


Sangat ramei nja boekan swatoe
Pada malam nja festa nja itoe
Hormatkan tjoetjoeng Beginda Ratoe
Baroe sekali datang kasitoe 

Sangat ramai nya bukan suatu
Pada malanya pesta nya itu
Hormatkan junjung baginda ratu
Baru sekali datang kesitu


Festa itoe sangat ramei nja
Brapa ratoes Toean dan njonja
Banjak jang bermalam di astana nja
Besok pagi baroe poelang nja 

Pesta itu sangat ramainya
Berape ratus tuan dan nyonya
banyak yagn bermalam diistanannya
Besok hari baru pulangnya


Sangat ramei nja djangan dikata
Malam diterangkan lampoe palita
Koeliling kampong terangkah njata
Lebih dahoeloesoeda diprenta 

Sangat ramai nya jangan dikata
Malam diterang lampu pelita
Keliling kampung terangkah nyata
Lebih dahulu sudah diperentah


Brapa waijang djoget jang menari
Ramei nja sangat tiada terpri
Hari malam seperti siang hari
Banjak api nja di dalam negri 

Berapa wayang joget yang menari
Raiamya sangat tiada terperi
Hari malam seperti siang hari
Banyak apinya didalam negeri


Pada malam soeda berlomba koeda nja
Pesta menari di astana Toean Gouverneurnja
Membri slamat blaijar kedoea Poetra nja
Tjoetjoe nja Beginda Ratoe Enggris nja 

Pada malam suda berlumba kudanya
Pesta menari di istana tuan governornya
Memberi selamat belayar kedua ptranya
Tujunya baginda ratu inggerisnya


Sangat lah ramei dalam festa itoe
Hormatkan Tjoetjoe Beginda Ratoe
Toean dan njonja banjak disitoe
Beginda Sultan djoega ada itoe waktoe 

Sangatlah ramai dalam pesta itu
hormatkan cucu baginda ratu
Tuan dan nyonya banyak disitu
Baginda sultan juga ada itu waktu

Sangat lah ramei nja festa itoe
Slama Singapoera bloem ada begitoe
Astana Tijersall besarlah tentoe
Doea riboe orang moeat disitoe 

Sangat lah ramai nay pesta itu
Selama Singapura belum ada begitu
Istana Tyersall besarlah tentu
2000 orang muat disitu


Slama astana Tijersall diboeat soeda
Baroe ini kali festa menari nja ada
Banjak tetamoe didjepoet Beginda
Baroe orang liat astana itoe inda 

Selama Istana Tyersall dibuat sudah
Baru ini kali pesta menarinya ada
Banyak tetamu dijemput Baginda
Baru orang lihat istana itu indah


Maoe ampir siang nja hari
Baroelah brenti orang jang menari
Toean Gouverneur bermoehoen diri
Kepada Beginda berpegang djari 

Mula hampir siangnya hari
Barulah berhenti orang yang menari
tuan Governor bermohon diri
Kepada baginda berpegang jari


Lima ratoes ringgit medja nja satoe
Sangatlah inda perboeatan nja itoe
Daoen medja nja tjerminlah tentoe
Nampak roepa kita ada disitoe 

500 ringgit meja nya satu
Sangatlah indah pembuatannya itu
Daun mejanya cerminlah tentu
Nampak rupa kita ada disitu


==== meja cermin???? 

Kain pintoe djendela nja disitoe
Seratoes ringgit harga nja satoe
Datang dari Japan segala nja itoe
Soetra bersoelam benang mas tentoe 

Kain pintu jendela nya disitu
100 ringgit harganya satu
Datagn dari jepun segalanya itu
Sutra bersulan benang emas tentu


Boekan nja sedikit pintoe djendela
Pakei kain soetra itoe segala
Sama sekali kalau di djoemela
Ampat ratoes tentoeh adala 

Bukannya sedikit pintu jendela
Pakai kain sutera itu segala
Sasma sekali kalau dijumlah
400 tentulah ada


Brapa banjak barang perak nja
Dapat mangkok menang koeda nja
Tiada koerang seratoes segala nja
Bratoes ringgit satoe harga nja 

Berapa banyak barang peraknya
Dapat mangkok menang kuda nya
tiada kurang seratus segalanya
Beratus ringgit satu harganya


Priasan daripada amas banjak djoega
Inda perboeatan nja tiada terhingga
Ada lima poeloe kira dan doega
Seriboe ringgit satoe dia poenja harga 

Perhiasan daripada emas juga banyak juga
Indah pembuatan nya tiada terhigga
Ada 50 kira dan duga
1000 ringgit satu dia punya harga


Lain dari mangkok berlomba koeda
Ada lima poeloe jang lain ada
Samoe nja perak jang amat inda
Satoe lima ratoes ringgit di bli soeda 

Lain dari mangkuk berlumba kuda
Ada 50 yang lain ada
Semua perak yang amat indah
satu 500 ringgit dibeli sudah


Banjak sekali priasan nja ada
Segala barang jang amat inda
Di India ini ditjari tiada
Seperti priasan di astana Beginda 

Banyak seklali perhiasannya ada
Segala barang yang amat indah
di India ini dicari tiada
Seperti perhiasan di istana Baginda


============ thus describing perhiasan di Istana Tyersall.. belum lagi tentang perhiasan
syling, lampu dan lukisan.. banyak sgt nak translate ni
Kekakayaan lain pula......... dibahagian tengah Saer itu

Sebenar nja kaija doeli Beginda
Banjak sekali harta dan benda
Selaksa matjam barang kali ada
Segala priasan barang jang enda 

Sebenarnya kaya duli baginda
Banyak sekali harta dan benda
Segala macam barang kali ada
Segala perhiasan barang yang indah


Diastana di Singapoera ini tjerita
Diastana di Johor bloem dikata
Sopaija jang batja biarlah njata
Ada doea astana doeli sang nata 

Diistna di singapura ini cerita
Diistana di Johor belum dikata
Supaya yang baca biarlah nyata
Ada 2 Istana duly sang nata


Apalagi kreta dan koeda
Anam poeloe koeda nja ada
Tiga poeloe kreta jang inda
Begitoe banjak harta Beginda 

Apa lagi kereta dan kuda
60 kuda nya ada
30 keretanya indah
Begitu banyak harta baginda


Inilah Sultan zaman sekarang
Termasohor nama nja diseboet orang
Sangat banjak harta dan barang
Tjoekoep lengkap tiada berkoerang 

Inilah sultan zaman sekarang
Termasyhur namanya disebut orang
Sangat banyak harta dan barang
Cukup lengkap tiada berkurang

Adalah ditambah sedikit warta
Didalam Tijersall dibrikan njata
Dengan sekedar nja maoe ditjerita
Brapa inda nja segala nja harta 

Adalah ditambah sedikit warta
Didalam Tyersall diberi kan nyata
Dengan sekadar nya mahu dicerita
Berapa indah nya segala nya harta


Segala permadani ada didalam nja
Seratoes riboe ringgit lebih harga nja
Dari Istamboel tempat datang nja
Sangatlah inda warna roepa nja 

Segala permaidani ada didalamnya
100,000 ringgit lebih harganya
Dari istambul tempat datangnnya
Sangatlah indah warna rupanya


Banjak tjermin jang besar sekali
Seriboe ringgit satoe harga nja dibli
Jang besar sekali soeda dipili
Satoe tjermin jang angkat ampat koeli 

Banyak cermin yang besar sekali
1000 ringgit satu harga nya dibeli
yang besar sekali sudah dipilih
Satu cermin yang angkat 4 kuli


Dibawah tjermin ada bangkoe alas soetra
Sangatlah inda nja tiada terkira
Seriboe ringgit satoe harga nja moera
Tiada ada dalam tana Sumatra 

Dibawah cermin ada bangku alas sutra
Sangatlah indah nya tiada terkira
1000 ringgit satu harganya murah
Tiada dalam tanah Sumatra


Brapa banjak ada gading gadja
Dinegri Japan oekir dikredja
Disoeroe oekir dengan sengadja
Banjak sekali dia poenja blandja 

Berapa banyak ada gading gajah
Dinegeri Jepun ukir dikerja
Disuruh ukir dengan sengaja
Banyak selai dia punya belanja


Banjak krosi dengan medja nja
Segala kristal sekalian adanja
Sangatlah inda ada perboeatan nja
Satoe krosi seratoe ringgit harga nja 

Banyak kerusi dan mejanya
Segala kristal sekelian adanya
Sangatlah indah ada perbuatannya
Satu kerusi 100 ringgit harganya


Koeda loemba nja doea poeloe ada
Samoea koeda jang amat inda
Brapa kali menanglah soeda
Beginda Sultan poenja koeda 

Kuda lumbanya 20 ada
Semua kuda yang amat indah
berapa kali menanglah sudah
Baginda sultan punya kuda

and.. another grandeus description.. yang paling aku suke.. 

Bloemlah perna seperti Beginda
Radja Malaijoe jang telah soeda
Doea blas bintang nja ada didada
Zaman ini dimanakan ada 

Belumlah pernah seperti Baginda
Raja Melayu yang telah sudah
12 bintangnya ada didada
Zaman ini dimanakan ada


Radja Malaijoe zaman sekarang
Tjoema Beginda ada sa-orang
Sangat banjak harta dan barang
Termasohor nama nja ditana sebrang 

Raja Melayu zaman sekarang
Cuma baginda ada seorang
Sangat banyak harta dan barang
Termasyhur namanya ditanah seberang


Tiada Sultan jang ada demikian
Jang ada begini poenja kamoelia-an
Apa lagi dia poenja kekaija-an
Amas dan perah intan berlian 

Tiada sultan yang ada demikian
Yang ada begini punya kemuliaan
Apa lagi dia punya kekayaan
Emas dan perak intan berlian


Sangatlah terpoedji nama Beginda
Pergi ka Europa lima kali soeda
Astana dan priasan nja samoa nja inda
Sultan jang lain dimana ada 

Sangatlah terpuji nama baginda
Pergi ke Eropah 5 kali sudah
Istana dan perhiasan semuanya indah
Sultan yang lan dimana ada


2 comments:

  1. letih hambe nak bace.ape2 pun tq tolong translate.a good read.

    ReplyDelete
  2. berbelit lidah aku nak baca, mujur yg last2 tu admin kasi translate. meremang bulu roma aku baca betapa jutawannya raja aku. sejak minggu ni aku dilanda sejarah purbakala..macam dah 'termasuk' ke dunia tu pulak..pening laki aku mak

    ReplyDelete